Contact

Klanten service

Retouren

Het kan wel eens voorkomen dat je een bestelling retour wilt sturen.  Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Je krijgt, na dat wij het product in goede orde retour hebben ontvangen het volledige orderbedrag minus de verzendkosten gecrediteerd. De verzendkosten zijn voor eigen rekening. 

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan studio Blondlicht geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt je contact met ons opnemen via info@blondlicht.nl. Het verschuldigde orderbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van je retourzending terugstorten worden mits het product in goede orde retour is ontvangen.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt je een gekocht product ruilen? Dat is geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@blondlicht.nl. Wel draagt je zelf zorg voor transport kosten van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen.

 

Algemene voorwaarden webshop

Blondlicht

KvK    90855329

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de verzending voor rekening van de consument.
 6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 7. Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
 2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

  HET PRIVACYBELEID VAN Blondlicht

  Blondlicht vind jouw privacy belangrijk. We verwerken alleen gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen.  We stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

  Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld. Waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jou gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.Heb je vragen over ons privacy beleid neem dan contact met ons op. Onze contact gegevens  vind je onderaan dit privacybeleid. 

  Blondlicht verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – webhosting  en maildiensten

  – betalingen

  – nieuwsbrieven

  – bestellingen  versturen   

  – facturatie en boekhouding

  - reacties

   WEBHOSTING

  Webhost Jouw Web verwerkt namens ons persoonsgegevens maar gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.  Webhost Jouw Web heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Jouw Web is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  Persoonlijke data worden niet alleen gecreëerd door interacties van gebruikers met de website. Persoonlijke data wordt ook gegenereerd door technische processen zoals, contact formulieren, reacties, analytics en insluitingen van derden.

  Standaard verzamelt Jouw Web geen persoonlijke data over bezoekers, alleen de data die getoond word in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers. Maar sommige van je plugins kunnen ook persoonlijke data verzamelen; voeg de relevante informatie hieronder toe. Standaard deelt Jouw Web geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

  BETALINGEN via Mollie  ING

  Voor de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie Deze betalingsprocessors kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, ordernummer, inhoud van de bestelling, totaalbedrag van de bestelling, IP-adres en natuurlijk je betaalgegevens zoals betaalmethode en rekeningnummer. De  verschillende betalingsprocessors hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. De betalingsprocessors behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening door de betalingsprocessors waarvoor zij derden inschakelen. De betalingsprocessors bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

  REACTIES

  Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. 

  De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactieReacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

  BESTELLINGEN VERSTUREN 

  Om je bestelling te versturen maken wij gebruik de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

  FACTURATIE EN BOEKHOUDING 

  Waar nodig worden jouw gegevens voor het administreren van verkoopfacturen gebruikt. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

  DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

  Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Het doel van de verwerking  houdt altijd direct verband met de opdracht die jij verstrekt.  Wij verkoopt je gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een door jou gegeven opdracht.. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing.  Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit zijn geen persoonsgegevens. 

  MEDEWERKING FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

  In voorkomende gevallen kan Blondlicht op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

  BEWAARTERMIJN

  Blondlicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

  JOUW RECHTEN

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Zoals het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens. Je heeft het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blondlicht. Om misbruik te voorkomen sturen we afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar jou bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

  BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

  Blondlicht neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

  COOKIES

  Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

  Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

   WIJZIGINGEN

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

   

  CONTACTGEGEVENS